Salg og leveringsbetingelser

Plassering av ordre 

Alle ordrer skal plasseres skriftlig til Limelight AS. Ordrebekreftelse og faktura utstedes i Norske Kroner. 

Ved plassering av ordre, aksepteres samtidig Limelight AS sine gjeldende salgs og leveringsbetingelser. 

Leveringsbetingelser 

Dersom ikke annet er avtalt leveres alle ordrer til ønsket leveringsadresse etter gjeldende fraktrater. For alle leveranser påføres et fraktsonetillegg av netto fakturabeløp, minimum NOK. 250,- 

Frakt rater 

Sone 1 – Østlandet 4%
Sone 2 – Sørlandet 4%
Sone 3 – Vestlandet/Trøndelag 5%
Sone 4 – Nord-Norge 7% 

Priser 

Alle priser er å forstå eks. transport, MVA og andre offentlige avgifter. Priser gitt med basis i de til en hver tid gjeldende prislister med forbehold om endringer fra våre leverandører. 

Dersom ikke annet er angitt i tilbud er alle priser gyldige i 3-tre uker etter tilbudsdato. 

Limelight AS har, uten ytterligere varsel, rett til å endre sine priser ved vesentlige endringer i valutamarkedet. (Vesentlig endring er +/- 2% eller høyere). Alle priser er gitt eks. installasjon. 

Betaling 

10 dager netto dersom ikke annet er avtalt. Ved overskridelse av betalingsbetingelser påløper 1,5% rente pr. påbegynt måned samt purregebyr. 

Varepant 

Varene er å anse som Limelight AS sin eiendom inntil de er betalt av kunden i sin helhet inklusive eventuelle renter og omkostninger. Jfr. Pantelovens §3-14, 3-22. 

Reklamasjon

Alle reklamasjoner skal foreligge Limelight AS uten unødige forsinkelser innen 7 dager etter mottagelse av varer. Skjer ikke dette bortfaller reklamasjonsretten. 

Mottas varen med synlig transportskade skal dette anmerkes på fraktbrev ved mottakelse av varen. Kopi av dokumentene sendes Limelight AS innen 2 dager etter mottakelse av varen. Limelight AS sitt ansvar er begrenset til reklamasjon som er en direkte følge av fabrikasjonsfeil. 

Limelight AS har ikke ansvar for manko eller skader etter at varen er sendt fra vårt lager. Reparasjon av armaturer som ikke omfattes av garanti belastes kjøper med NOK. 750,- pr. armatur. I tillegg kommer nødvendige deler og eventuell transport. Limelight AS dekker ikke indirekte kostnader forbundet med forsinkelser, skader el. 

Garanti 

Garantitiden er begrenset til fabrikantens garantibetingelser for fabrikasjonsfeil. Slitasje og skade på overflatebehandling og lignende, omfattes ikke av denne garantien 

Installasjon

Limelight AS anbefaler at all installasjon av elektriske artikler, herunder lamper og armaturer, forestås av autorisert installatør. 

Dersom dette ikke etterfølges bortfaller Limelight AS sitt ansvar og garanti for produktet i sin helhet. 

Retur og avbestilling

Retur og avbestilling av varer skjer kun etter skriftlig avtale med Limelight AS. 

Faktura/følgeseddel skal vedlegges returgods som kun mottas komplett i ubeskadiget emballasje. 

Ved retur og avbestilling belastes kunden med returgebyr på minimum 25% av fakturert beløp. Det gjøres oppmerksom på at Limelight AS representerer flere produsenter. Retur og avbestillingsmulighetene vil således kunne avvike fra leverandør til leverandør. 

Spesialproduserte og spesialbestilte produkter samt skaffevare kan ikke forventes returner eller avbestilt uten den respektive produsents samtykke. Alle varer som ikke er lagervare anses som skaffevare.
All retur skjer for kundens ansvar og kostnad 

OBS!
LED produkter lages, av kvalitetshensyn, kun på bestilling og kan ikke forventes returnert eller avbestilt uten produsentens samtykke. 

Transport

Alle varer leveres til ønsket leveringsadresse etter gjeldende fraktrater dersom ikke annet er avtalt. 

OBS!
Leveringssted og eventuell kontaktperson er angitt på ordrebekreftelsen. Det er kundens ansvar å kontrollere at denne er angitt riktig og eventuelt anmode om korreksjon om så ikke er tilfelle.